Stadgar

STADGAR för föreningen FORBINAKLUBBEN

Dessa stadgar har antagits på ordinarie årsstämma den 10 mars 2007, samt på extra föreningsstämma 20 juni 2007. Punkt 3 ändrad på årsstämma 131116.
(Ursprungliga stadgar antagna den 5 januari 1999)

1. Firma
Föreningens firma är Forbinaklubben.

2. Ändamål
Föreningens ändamål är att vara en länk mellan innehavare av Forbinabåtar och främja medlemmarnas nytta och glädje av sina båtar genom olika gemensamma aktiviteter såsom t ex eskadrar. Föreningen är rikstäckande och stöder att regionala avdelningar bildas inom föreningen.

3. Säte
Föreningens säte är Karlstads kommun, Värmlands län.

4. Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas den som för personligt bruk äger en Forbinabåt. Anslutning sker genom anmälan till styrelsen utan särskild prövning. Representant, t ex återförsäljare, för Forbinabåtar AB, kan antas som stödjande medlem. Vid inträde i föreningen skall ny medlem erlägga en inträdesavgift vars storlek beslutas av årsstämman. Medlem kan kvarstå som passiv medlem om medlemskapet inte upphör på grund av att man övergår till annan bobåt.

5. Utträde
Utträde ur föreningen erhålls genom skriftlig anmälan till styrelsen. Inbetald årsavgift återbetalas inte.

6. Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår omfattar tiden 1/9-31/8.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, och väljes så att årligen halva styrelsen väljs men då på två år. Utöver på stämman valda ledamöter ingår ledaren för respektive, av styrelsen godkänd, lokal avdelning. Styrelsen har till uppdrag att verka för föreningens syfte och att svara för föreningens tillgångar och att utse firmatecknare. Till styrelseledamot kan väljas valfri myndig person ur medlems familj.

8. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

9. Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämman hålls varje år före november månads utgång. Kallelse ska ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. På stämman äger varje medlem en röst. Dock äger medlem rätt att vara representerad med flera deltagare. Om behov föreligger kan styrelsen inkalla till extra stämma. Kallelse till extra stämma skall utsändas senast tre veckor före stämmodatum.
På ordinarie årsstämma ska följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
– Ordförande
– Vice ordförande
– Kassör
– Övriga styrelseledamöter

10. Val av
– Två revisorer för en tid av ett år
– Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år

11. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår

12. Arvode för styrelsen

13. Motioner. (Skall i skriftlig form vara styrelsen tillhanda före den 30 september)

14. Fastställande av budget

15. Övriga frågor

10. Medlemsavgift
Varje medlem skall betala den medlemsavgift som fastställs av årsstämman. För medlem bosatt i annat land tillkommer transaktionsavgift och postens eventuella avgifter.
Om betalning uteblir för innevarande verksamhetsår, betraktas medlemskapet som upphört inför nästa årsstämma. Regional avdelning av klubben har rätt att besluta om medlemsavgift för avdelningen.

11. Stadgeförändring
För förändring av föreningens stadgar fordras enkel majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en skall vara ordinarie årsstämma.

12. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan ske om ordinarie årsstämman med
¾-dels majoritet beslutar så och endast om frågan varit utlyst i kallelsen till årsstämman. Föreningens eventuella kvarstående tillgångar vid en likvidation ska tillfalla Svenska Sjöräddningssällskapet.